/ 22 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا مامان نگار

سلام به دخملیییییییییییییی ما شمارو لینک کردیم منتظر لینکتون هستیم

سارا مامان نگار

سلام دوست گلم______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*

دايي عرفان و مهرسا جون

سلام دوستت دارم آتیش پاره چهارشنبه سوری مبارک [ماچ][ماچ][ماچ] ___________________ اسمس های ویژه تبریک سال نو و چهارشنبه سوری در وب مهرسا کوچولو و دایی عرفان

مزگان

لام مریم جون خوبی رها خوبه مگه اینجوری باهم در ارتباط باشیم

مزگان

با ز هم به اون وقتها با محبت تر بو دیم دلمون برا هم تنگ می شد نه

خاله زهرا

سیمممممممممم ___________[نیشخند] چطوری؟_________[قلب] خوفی عجیجیم؟__________[بوسه] فهدا مهدات شم من!!!__________[چشمک] خو دیجه آها فقط اومدم یه چی بگم برم_________[لبخند] عیدت مفالکا پیشاپیشششششششششششش_________[زبان] این جیگرم ببوسسسسسسسسسسسسسسسسس اسپند دود کن واسشششش

farbod

سلام اگه با تبادل لینک موافقی ما رو با اسم سرگرمی و تفریح بلینک بعد خبرمون کن تا با چه اسمی بلینکمت http://zig2zag.persianblog.ir/

ninimart

سلام صدای قلب جنین رو بشنوید[قلب]

زنگ تولد

سلام عزیزم من شکلات زنبوری دارم 09112148173